Актуални Новини

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020

ЛогаМаяГВъв връзка с изпълнение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура BG16RFОР001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на 15 февруари 2016 г. Кметът на община Берковица инж. Милчо Доцов сключи първият договор със Сдружение на собствениците „Изгрев 14 – град Берковица“.

До момента в Община Берковица са регистрирани 35 сдружения на собствениците, като от началото на информационната кампания по програмата, стартирала на 18.01.2016 г. са регистрирани 31 сдружения. Подадените ЗИФП от регистрираните СС са 9.

Комисия, назначена със заповед на Кмета извършва документална проверка и оглед на сградите за допустимостта на кандидатите съгласно изискванията на програмата. ЗИФП ще получи оценка – положителна или отрицателна. ЗИФП, получили положителна оценка се одобряват по реда на подаването им в рамките на разполагаемият финансов ресурс на Община Берковица по Програмата. Класирането ще става на конкурентен принцип, като инвестициите се приоритизират като се даде предимство за сгради с доказани конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях, брой домакинства /СО/  и най-старите сгради.

Напомняме на гражданите на община Берковица, че продължава информационната кампания за представяне възможностите за саниране на жилищни сгради, като желаещите да получат допълнителни разяснения за програмата, информация, консултация и брошура, както и представител на ОбА по време на провеждане на общото събрание на СС, могат да го заявят на място в сградата на ОбА Берковица  всеки работен ден от 13:00 до 15:00 ч. – инж. Мая Горанова или на тел. 0953 89129.

 

Брошурата може да изтеглите от ТУК

Пълно описание на процедурата може да изтеглите от ТУК