Актуални Новини

ПОДПИСАН Е ПЪРВИЯ ДОГОВОР ПО ПРСР 2014-2020 ПО ПРОЕКТ ЗА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ – БЕРКОВИЦА

111НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица подписа на 10.10.2017 г. договор с ДФЗ за проект „Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „ Иван Вазов -1872“, град Берковица“ по ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Стойността на проекта е 391 159,35 лв. В рамките на проекта ще се реализират следните дейности и подобрения: подмяна на седалките в салона на читалището, озвучителна и сценична техника за читалищната зала, клуба на самодееца и репетиционната зала.

Читалището в  Берковица е център на културния живот в общината. Разполага с материална база за  развитието на  самодейността, както и с висококвалифициран екип от специалисти. Всички значими събития за общината се провеждат в сградата на читалището

Реализацията на този проект дава възможността да бъде направена следващата стъпка – да се надгради постигнатото. Целта му е да се внедрят нови технологии, да се оборудва с техника и да се обзаведе една многофункционална сграда в 21 век., така както е редно да изглежда институция от този ранг.