Актуални Новини

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВАНИ ДАРБИ

11122Започна приемането на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби. Кандидатите имат право на еднократно финансово подпомагане в областта на науката, изкуството и спорта.
Комплектът документи, с които се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби се подава до Кмета на Община Берковица.

Специалната закрила се предоставя по искане на:
1. Родител;
2. Настойник;
3. Лице, полагащо грижи за детето.
Необходими документи:
1. Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по образец, съгласно Приложение 2;
2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта;
3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
4. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда.
Подробно можете да се запознаете с Наредбата и да изтеглите за попълване искането за закрила на деца с дарби в сайта на Община Берковица – раздел „Образование“
Документи се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите до 25 юни 2015 година.