Актуални Новини

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Във връзка с приетата Общинска програма за закрила на детето (Приложение 1), разработена съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби започва приемането на искания за предоставяне на еднократно финансово подпомагане. Право на еднократно финансово подпомагане имат деца от общинско училище, класирани в областта на науката, изкуството и спорта.

Комплектът документи, с които се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби се подава до Кмета на Община Берковица.

Специалната закрила се предоставя по искане на:

  1. Родител;
  2. Настойник;
  3. Лице, полагащо грижи за детето.

Необходими документи:

  1. Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по образец, съгласно Приложение 2;
  2. Копие от удостоверение за раждане или лична карта;
  3. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
  4. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда.

Документи се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите до 26 юли 2019 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2