Актуални Новини

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Община Берковица напомня, че утре (25 юли) изтича срокът за приемането на искания за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби за 2018 година. Закрилата на деца с изявени дарби е система от мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и стимулиране чрез стипендии и eднократно финансово подпомагане, регламентирани в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. (http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=EC617692A4E9A81A376DA48C421A7BE1?idMat=122595), съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби  (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135475941).

Комплектът документи, с които се кандидатства за специална закрила на дете с изявени дарби, се подава до Кмета на Община Берковица.

Специалната закрила се предоставя по искане на:

  1. Родител;
  2. Настойник;
  3. Лице, полагащо грижи за детето.

Необходими документи:

  1. Искане за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби по образец, съгласно Приложение №2;
  2. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик;
  3. Документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда.

Документи се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите до 17.00 часа на 25 юли 2018 година.

ПРИЛОЖЕНИЕ