Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ПОЗИЦИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лично като гражданин ме е срам от това, което днес е площад „Йордан Радичков“, но като кмет на Община Берковица се налага да вземам и непопулярни решения – днешното решение е едно от тях.
Не бягам от отговорност – работата на държавната приемателна комисия е възобновена след мое искане.
Това не означава, че няма да бъде потърсена отговорност на виновните лица.
Считам, че това е правилната стъпка, защото безвремието не решава нищо.
Невъвеждането в експлоатация на площада и оставяйки го, като строителен обект безсрочно, съгласно заповед на Началника на РДНСК Монтана от 10.01.2023 г., той трябва да бъде обезопасен без право на ползване от гражданите и с прекъснато ел. захранване и вода. За мен това не е правилното управленско решение.

Не съм изменил на предизборната си платформа. За мен винаги стъпките са били „Запознаване населението с текущата ситуация на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“ гр. Берковица и търсене на възможности за решаване по съдебен път спиране, пускане и въвеждане в експлоатация, с оглед изтичане на гаранционните срокове по договор с фирмата изпълнител и възстановяване на неговата естетическа и функционална цялост, съобразно културните, исторически, природни дадености, като неделима част от културно – историческото наследство на гр. Берковица.“