Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЛЕНЕ СЪСТАВА НА ПСИК

Лого община Берковица

П О К А Н А

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
Г-Н РУМЕН ГЕЛОВ

КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ-СДС“
Г-Н ГРОЗДАН ГЕНОВ

КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
Г-Н АНГЕЛ АНГЕЛОВ

ПП “ДПС“
ДОБРОМИР ЙОЦОВ

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
Г-Н ИВАЛИН ЦЕКОВ

КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!”
Г-ЖА МАЯ ГРИГОРОВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание на 14.11.2021 година, на основание и съгласно Решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за определяне съставите на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ – 3 броя на територията на община Берковица и една СИК в COVID отделението на общинската болница.
Консултациите ще се проведат на 26.10.2021г. /вторник/ от 10,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.
При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс и решение №766-ПВР/НС от 20.10.2021г. на ЦИК, а именно:
При консултациите партиите и коалициите следва да представят:
а) писмено предложение за състава на ПСИК, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

СПАСКА ГЕОРГИЕВА /П/

Зам. кмет на Община Берковица
/Заповед № РД-15-629 /18 .10.2021 г./