Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ДО СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ И ЧЛЕНОВЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Лого - Община Берковица

ПОКАНА

Относно: Представяне на оферти за избор на изпълнител за премахване на незаконни строежи:

1.„Сграда от допълващо застрояване – стопанска сграда“ с идентификатор 03928.516.3, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 63, кв. “Раковица”, гр. Берковица.

Община Берковица, уведомява всички строителни фирми и членове на Камарата на строителите в България, че във връзка с дейността по премахването на незаконни строежи, уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по премахване на незаконен строеж: „Сграда от допълващо застрояване – стопанска сграда“ с идентификатор 03928.516.3, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 63, кв. „Раковица“, гр. Берковица, съгласно влязла в сила Заповед № РД-15-292/13.05.2021 г. на кмета на Община Берковица.

2.„Сграда от допълващо застрояване – лятна кухня“ с идентификатор 03928.516.3, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 63, кв. “Раковица”, гр. Берковица.

Община Берковица, уведомява всички строителни фирми и членове на Камарата на строителите в България, че във връзка с дейността по премахването на незаконни строежи, уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване, поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или части от тях от администрацията на Община Берковица, набира оферти от строителни фирми за извършване на дейността по премахване на незаконен строеж: „Сграда от допълващо застрояване – лятна кухня“ с идентификатор 03928.516.3, с административен адрес: ул. “Първи май“ № 63, кв. „Раковица“, гр. Берковица, съгласно влязла в сила Заповед № РД-15-293/13.05.2021 г. на кмета на Община Берковица.

Офертите трябва да бъдат внесени в Център за административно обслужване, намиращ се на партера в сградата на Община Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 в 20 /двадесет/ дневен срок от публикуване на настоящата покана.

Критерий за класирането на внесените оферти е показателят най-ниска цена.

Повече информация, относно вида и местоположението на незаконния строеж, може да получите всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. в сградата на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4, стая № 105, тел: 0953/88105.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Вид СМР/СРРЕд. мяркаОбщо количество
1.Изготвяне на План по безопасност и здраве /ПБЗ/ за извършване на безопасно разрушаване на сградата и изготвяне на ПУСОбр.2
2.Демонтаж на армирана бетонна конструкция – колони, греди, плачим315,00
3.Демонтаж тухлена зидариям325,00
4.Демонтаж на PVC  и AL дограмам212
5.Демонтаж на дървена покривна конструкция покрита с воалитм245
6.Извозване на строителни отпадъци до 10 км.м352