Актуални Новини

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо събрание на 30.04.2018 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението през 2017 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 г.;
  3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2018 г.;
  4. Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружението по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
  5. Разни.

От 23.04.2018 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 Каним всички членове да участват в Общото събрание.

 

С уважение,

инж. Милчо Доцов

Председател на УС на МИГ – Берковица и Годеч