Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.005-0008 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“

22Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№  BG16M1OP002-2.005-0008– С02/29.05.2018 год.

 

П  Р  О  Е  К  Т

„Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“

Партньор на проекта – Община Вършец

 

ПОКАНА

 

Относно: Участие във встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

 

На 23 октомври 2020 год. от 11 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица, пл. „Иордан Радичков” №4, „Заседателна зала“ ще се състои встъпителна пресконференция за стартиране изпълнението на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“В тази връзка Общинска администрация Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на встъпителната пресконференция.

Стойност на проекта : 3 732 873.03 лева От които:

1.Безвъзмездна финансова помощ : От Европейски съюз : 2 374 349.81 лева, Национално съфинансиране: 419 002.89 лева,Общо безвъзмездна финансова помощ : 2 793 352.70 лева

  1. Собствено участие: 939520.33 лева в.т.ч. – 620 502.33 лева недопустим, възстановим ДДС

На пресконференцията ще бъдат представени:

1.Целите на проекта;

2.Дейностите по проекта;

З. Екип за управление на проекта;

4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта;

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

За контакти:

Ваня Венциславова – Ръководител на проекта тел.0884159106,

e-mail vencislavova.v@berkovitsa.com

333