Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Лого Община Берковица

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.003-0043-C04/09.09.2020 г.
ПРОЕКТ
„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ Бенефициент – Община Берковица

ПОКАНА

На 14 август 2023 г., от 10:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, в Заседателна зала ще се състои заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0043-C04 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 639 653,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 393 705,66 лева и Национално финансиране сума в размер: 245 948,06 лева.
В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.
На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта;
2. Изпълнените дейности по проекта;
3. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.