Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Лого Община Берковица

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.003-0042-C04

ПРОЕКТ: „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“
Бенефициент: Община Берковица

ПОКАНА

На 14 август 2023 г,. от 13:30 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, в Заседателна зала ще се състои заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0042-C04 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 652 240,25 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 404 404,21 лева и Национално финансиране сума в размер: 247 836,04 лева.
В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.
На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта;
2. Изпълнените дейности по проекта;
3. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта;
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.