Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Лого Община Берковица

ПОКАНА

Заключителна пресконференция по проект №BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

На 27 септември 2023 г., от 11:00 часа, в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, в Заседателна зала ще се състои заключителна пресконференция по проект „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Берковица”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.019-0019-С02, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.019 “Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи – ЕТАП2-представяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“- КОМПОНЕНТ 1, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на заключителната пресконференция.
На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта;
2. Изпълнените дейности по проекта;
3. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност по проекта.

За контакти:
Галя Георгиева – Ръководител на проекта
тел: 0953 89134, e-mail: georgieva.galya@berkovitsa.com

Людмила Филипова – Координатор и техн. сътрудник по проекта
тел: 0953 89137, e-mail: filipova.l@berkovitsa.com