Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Лого Община Берковица

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица Ви кани да присъствате на информационна среща на 17.01.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация – Берковица във връзка с енергийна ефективност на жилищни сгради по Процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I по Национален план за възстановяване и устойчивост.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви прием по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Община Берковица е избираем получател на финансиране по процедурата, попадаща в групата на 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. По програмата е определен лимит за финансиране, който не може да надвишава 15 милиона лева. Дейностите по настоящата процедура ще се съществяват на територията на община Берковица, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Предложения за изпълнение на инвестиция по предстоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

Важно! Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради в които самостоятелните жилищни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.