Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ЛогаМаяГУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица Ви кани да присъствате на информационна среща, във връзка с енергийна ефективност на жилищни сгради по Процедура  BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, която ще се състои на 09.12.2019 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация Берковица.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Общият размер на средствата по процедурата е 18 687 123,16 лв., като допустими кандидати за финансиране са 28 града, сред които е и гр. Берковица.

Основната цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

За разлика от предходната процедура, в която община Берковица беше конкретен бенефициент, настоящата покана е за набиране на проектни предложения на конкурентен подбор, при която проектните предложения на 28-те общини ще се оценяват по показатели като, но не само:

  • Процент енергийни спестявания, в резултат на енергоспетяващите мерки;
  • Ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки (при клас на енергопотребление „С“ – 1 точка);
  • Ефективност на инвестицията, като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия в kWh;
  • Очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2 (екологични ползи);
  • Степен на проектна готовност (наличие на разработен инвестиционен проект в пълна степен на проектна готовност вкл. с влязло в сила разрешение за строеж и КСС) – без инвестиционен проект 0 точки;
  • Целесъобразност на инвестицията, целева група – публична или частна сграда; брой обекти с жилищно предназначение (над 20 жилища – 35 точки, къщи – 3 точки);
  • Ефективност на инвестицията като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП;

Критериите и методиката за оценяване са подробно описани в Насоките за кандидатстване по Приоритетната ос – http://bgregio.eu/media/files/Kandidatstvane/2014-2020/2.003/2019_11_28_%20Nasoki_za_kandidatstvane_2.003.pdf

Всяка община, кандидат по процедурата, може да подаде до 3 проектни предложения, като няма ограничение в броя и вида на сградите, които може да бъдат подадени в един проект. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е  200 000 лева, а максималният не може да надхвърля 1 500 000 лева.

Първата специфична цел на Приоритетна ос 2 на ОПРР е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Специфичната цел  ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетната ос, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция – жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020.

Крайни получатели на помощта са собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците по реда за Закона за управление на етажната собственост.

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Общината като подават отново (през 2019 г.) Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП), а критериите за подбор, определени от общината, предвиждат сгради, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Общината сключва договор за финансиране със СС на сградите, които отговарят на критериите за допустимост и подбор, и са получили одобрение за обновяване.

Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване са:

  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града;
  • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

 

ВАЖНО!!!

 

Сдружения на собствениците, подали заявления по Националната програма, е необходимо да проведат ново общо събрание на собствениците и да подадат ново заявление, в съответствие с образците и указанията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2.

Сдружения на собствениците, подали заявления по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в рамките на процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.001  „Енергийна ефективност в периферните райони” е необходимо да препотвърдят решението си за подаване на ЗИФП за обновяване на сградата, като проведат ново общо събрание на собствениците и подадат ново заявление, в съответствие с образците и указанията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3 .

 

Община Берковица заявява готовност да консултира всяко сдружение относно допустимостта на сградата, както и по отношение на изискванията, свързани с изготвянето на техническо и енергийно обследване, и инвестиционен проект.

 

Заявления за интерес и финансова помощ могат да бъдат подадени всеки работен ден в деловодството на Община Берковица, в срок до 17:00 ч. на 20.12.2019 г.

 

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.

Същата, е налична и на официалния сайт на Община Берковица http://berkovitsa.bg

 

За повече информация и въпроси може да се обръщате на телефон:

тел: 0953/ 89 145 – инж. Мая Горанова, гл. експерт „Европейско финансиране, програми и проекти“, стая 215 на ОбА – Берковица;

тел: 0953/ 89 145 – Паулина Харалампиева, мл. експерт „Европейско финансиране, програми и проекти“, стая 215 на ОбА – Берковица

тел: 0953/ 89 145  – Галя Георгиева, гл. специалист „Проекти и програми“, стая 215 на ОбА – Берковица

 

Акценти по процедурата

Указания за изпълнение на проекти за ЕЕ на жилищни сгради

Образци на документи