Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ПОКАНА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи/семинари

Целта на срещите е популяризиране сред местната общност и заинтересовани страни възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
-в град Годеч: на: 19.07.2023 г., от 10:00 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
-в град Драгоман: на: 19.07.2023 г., от 14:30 часа в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
-в град Берковица: на: 21.07.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.