Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ЛогаМаяГ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Берковица Ви кани да присъствате на информационна среща, във връзка с енергийна ефективност на жилищни сгради по Процедура  BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, която ще се състои на 15.06.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация Берковица.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Общият размер на средствата по процедурата е 38 170 000,00 лв., като допустими кандидати за финансиране са 28 града, сред които е и гр. Берковица.

Основната цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

За разлика от предходната процедура, в която община Берковица беше конкретен бенефициент, настоящата покана е за набиране на проектни предложения на конкурентен подбор, при която проектните предложения на 28-те общини ще се оценяват по показатели като, но не само:

 • Процент енергийни спестявания, в резултат на енергоспетяващите мерки;
 • Ниво на енергопотребление след прилагане на енергоспестяващите мерки (при клас на енергопотребление „С“ – 0 точки);
 • Ефективност на инвестицията, като отношение на необходимите инвестиции в лева към количеството спестена първична енергия в kWh;
 • Очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2 (екологични ползи);
 • Степен на проектна готовност (наличие на разработен инвестиционен проект в пълна степен на проектна готовност вкл. с влязло в сила разрешение за строеж и КСС) – без инвестиционен проект 0 точки;
 • Целесъобразност на инвестицията, целева група – публична или частна сграда; брой обекти с жилищно предназначение (под 20 жилища – 0 точки);
 • Ефективност на инвестицията като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП;
 • Капацитет на кандидата за изпълнение и управление на проекта (общинска отговорност).

Критериите и методиката за оценяване са подробно описани в Насоките за кандидатстване по Приоритетната ос – http://www.bgregio.eu/media/files/Dogovarqne/Dogovarqne%20OPRR%202014-2020/2018/27032018%20Nasoki_za_kandidatstvane_PA2.pdf

Всяка община, кандидат по процедурата, може да подаде неограничен брой проектни предложения, като няма ограничение в броя и вида на сградите, които може да бъдат подадени в един проект. Минималният размер на БФП по всеки индивидуален проект е  200 000 лева, а максималният не може да надхвърля 1 200 000 лева.

Първата специфична цел на Приоритетна ос 2 на ОПРР е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор. Специфичната цел  ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетната ос, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция – жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020.

Крайни получатели на помощта са собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците по реда за Закона за управление на етажната собственост.

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Общината като подават отново (през 2018 г.) Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП), а критериите за подбор, определени от общината, предвиждат сгради, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Общината сключва договор за финансиране със СС на сградите, които отговарят на критериите за допустимост и подбор, и са получили одобрение за обновяване.

 • Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване са:
 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града;
 • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда.

ВАЖНО!!!

Предвид обстоятелството, че проектните предложения на 28-те общини се състезават на конкурентен принцип по посочените по-горе показатели, проектите на Община Берковица може да не получат финансиране. Това означава, че ако общината вложи ресурси за обследвания и проектиране, средствата може да не да бъдат възстановени, поради което общината счита за незаконосъобразно разходването на общински публичен ресурс за частни сгради. Завишения интерес от страна на гражданите и наличието на отворена процедура, ни ангажира да дадем възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на обект в жилищна сграда да участва в подобен проект, според възможностите си за осигуряване на проектна готовност и съобразно критериите за оценка на проектите по процедурата.

С оглед гореизложеното, Заявления за интерес и финансова помощ, подадени от СС, следва да бъдат придружени от:

 • Техническо и енергийно обследване за съответната сграда и технически/работен проект в пълна степен на проектна готовност, и КСС към него, и комплексен доклад за оценка на съответствието (за обекти първа, втора, трета категория); или
 • Техническо и енергийно обследване за съответната сграда, и идеен проект, и обобщена КСС по окрупнени показатели; или
 • Техническо и енергийно обследване за съответната сграда, и обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с обяснителна записка, заверена от правоспособен проектант, и обобщена КСС по окрупнени показатели (без инвестиционен проект – 0 точки).

Обръщаме внимание, че в случай, че липсва първична техническа документация, обследването следва да включва и възстановяването ѝ в рамките на необходимото посредством извършване на наложителните заснемания.

Сдружения на собствениците, подали заявления по Националната програма, е необходимо да проведат ново общо събрание на собствениците и да подадат ново заявление, в съответствие с образците и указанията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2.

Сдружения на собствениците, подали заявления по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в рамките на процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.001  „Енергийна ефективност в периферните райони” е необходимо да препотвърдят решението си за подаване на ЗИФП за обновяване на сградата, като проведат ново общо събрание на собствениците и подадат ново заявление, в съответствие с образците и указанията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2 .

Община Берковица заявява готовност да консултира всяко сдружение относно допустимостта на сградата, както и по отношение на изискванията, свързани с изготвянето на техническо и енергийно обследване, и инвестиционен проект.

 Заявления за интерес и финансова помощ могат да бъдат подадени всеки работен ден в деловодството на Община Берковица, в срок до 17:00 ч. на 30.07.2018 г.

Преди преминаване към подготовка на ЗИФП, заинтересованите СС следва да заявят готовността си за участие по процедурата, като подадат заявление, в свободен текст, в деловодството на Община Берковица, най-късно до 17:00 ч. на 30.06.2018 г. В заявлението следва да е посочена проектната готовност, която СС ще осигури по посочените по-горе изисквания за наличие на обследвания и/или идеен/технически/работен проект и т.н. Също така заявлението следва да съдържа декларативна част, в която СС декларира, че в случай на доказана нужда от ремонт на покрива на сградата и в случай че с внедряване на предвидените ЕСМ не се постигат повече от 60% енергийни спестявания, ремонта ще бъде извършен от и за сметка на Сдружението, с оглед некомпрометиране на предвидените по проекта инвестиции.

Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на интернет-сайта на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Кандидатстване“, под меню „Актуални схеми“.

Същата, е налична и на официалния сайт на Община Берковица http://berkovitsa.bg

За повече информация и въпроси може да се обръщате на телефони:

тел: 0953/ 89 129инж. Мая Горанова, гл. експерт „Европейско финансиране, програми и проекти“, стая 209 на ОбА – Берковица;

тел: 0953/ 89 104 – Галина Борисова, гл. специалист „Строителство“, стая 104 на ОбА – Берковица.

Акценти по процедурата

Указания за изпълнение на проекти за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Условия за мин. помощи

Образци на документи

Насоки за кандидатстване