Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, кани всички заинтересовани страни в организирани информационни срещи/семинари. Целта на срещите е провеждане на обществено обсъждане на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Срещите ще се проведат в трите общински центъра, както следва:
– в град Годеч на 04.09.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Годеч, пл. “Свобода” № 1.
– в град Драгоман на 04.09.2023 г., от 14:00 часа, в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 26.
– в град Берковица на 05.09.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. “Йордан Радичков” № 4.

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.