Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи

Целта на срещите е запознаване на населението от територията с проекта за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и включването на местната общност при нейното разработване.

Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
– в град Годеч на 19.04.2023 г., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. “Свобода” № 1
– в град Драгоман на 19.04.2023 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. “Захари Стоянов” № 26
– в град Берковица на 21.04.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. “Йордан Радичков” № 4

Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори – Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!