Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА 2017 ГОДИНА

Уважаеми жители на Община Берковица,

Намираме се на прага на една по-благоприятна бюджетна година.

В новата бюджетна 2017 година общината влиза с подобрено финансово състояние, с намаление на  неразплатените разходи спрямо предходната година  и с нови потенциални трудности при преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година.

Като основна задача за настоящата 2017 година си поставяме – запазване и поддържане на финансова стабилност и работа чрез привличане  на средства и изпълнение на проекти по различните оперативни програми.

Дейностите, които финансира общинския бюджет са местни и държавни дейности.

Държавните дейности се финансират с обща допълваща субсидия по единни разходни стандарти определени  с решение на МС № 920/02.11.2016 г.С държавен стандарт се финансира функция „Образование“ – изцяло училищата и  заплатите и осигурителните вноски на персонала в детските градини,като средствата се разпределят по училища и детски градини въз основа на формула.Всички училища и детски градини са на делегиран бюджет,Функция“Социално осигуряване,подпомагане и грижи“,функция „Здравеопазване“- заплатите и осигурителните вноски на персонала в детската ясла и училищното здравеопазване,общи държавни служби –заплатите и осигурителните вноски,култура – дейността на Читалищата.

Местните дейности се финансират с постъпилите приходи от местни данъци,общински такси и общинска собственост,като детските градини,детската ясла и социалния патронаж функционират с около 64% дофинансиране с други общински приходи съответно детски градини със 66%,ДЯ – с 56%  ДСП -69%.

С местните приходи, допълнени с приходи от Републиканския бюджет – изравнителна субсидия, общината финансира:

  • В сферата на общодържавните служби – издръжката на Общинска администрация,дейността на Общинския съвет;
  • В сферата на образованието – издръжката на детските градини;
  • В сферата на здравеопазването – издръжката на детската ясла;
  • В сферата на социалното подпомагане – дейността на ДСП;
  • Инфраструктурата – улици,водопроводи,осветление,чистота;
  • В сферата на културата – издръжката на музеи и галерии,дофинансиране на читалищната дейност.

За поредна година общината не предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси, наеми и такса битови отпадъци. Със собствени  приходи общината финансира и социалната си програма. Увеличават се средствата за спортните клубове от 70 000 лв. на 84 000 лв. като  увеличените 14 000 лв. ще бъдат насочени като допълнителни към  детско- юношеския спорт, за социално подпомагане от 15 000 лева на 20 000 лева,от 200 лева на 250 лева за всяко новородено дете през 2017 година и за подпомагане дейността на клубовете за  възрастни и увредени хора от 24 000 лева на 28 800 лева.

По видове и функции  проектобюджетът за 2017 година е както следва :

Общо  приходи                                  11 677 232       Общо  разходи                                     11 677 232

 

1.Приходи с общински характер          4 008 650      1.Разходи за местни дейности            4 008 650

2.Приходи с държавен характер          7 668 582      2.Разходи за държавни дейности       7 668 582

Приходи с общински характер :                    Разходи за държ.дейности по функции:

-данъчни приходи                                      768 000      -общи държавни служби                         726 800

-неданъчни приходи                                1 522 000     -отбрана и сигурност                                   93 940

-обща изравнителна субсидия               1 214 700    -образование                                           4 296 770

-зимно поддържане и снегопочистване    141 500     -здравеопазване                  370 519

-целева субсидия за кап.разходи                 680 400    -социални дейности           2 049 153

-погасяване на кредити                                 -148 500    -култура                                    131 400

-предоставяне трансфер  депо Монтана  -169 450

Очакваме вашите мнение и предложения по бюджета в Общинска администрация стая 107.

На 10 януари 2017 година от 11.00 часа в заседателната зала на ОбА ще се проведе открита среща с участието на местната общност за публично обсъждане на Бюджет 2017 година. Каним Ви да участвате и заедно да обсъдим общинската политика и цели.