Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ,,ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ОУП И ПУП-ПЗ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, 6100 КВ.М. ОТ 07510.92.2 И 07510.93.1 ПО КККР НА С. БЪРЗИЯ, ОБЩ. БЕРКОВИЦА

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план ОУП на ПИ с идентификатори 07510.76.34, 07510.78.39, 07510.92.1, 6100 кв.м. от 07510.92.2 и 07510.93.1 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана. Имотите са предоставени за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматоидни левкократни гранити от находище ,,Дуката” съгласно договор за учредяване за право на ползване между Община Берковица и ,, Керамика Аспида” ООД. Срещата ще се проведе на 31.05.2021г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 стая на Общинска Администрация- гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.