Актуални Новини, Новини, Община Берковица

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ,,ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 05253.37.16 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОКИЛОВЦИ, ОБЩ. БЕРКОВИЦА“

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатор 05253.37.16 в землището на с. Бокиловци, общ. Берковица. Срещата ще се проведе на 31.05.2021г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 стая на Общинска Администрация- гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.