Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого - Община Берковица

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на ,,Частично изменение на общ устройствен план на Община Берковица за ПИ с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстове.

Срещата ще се проведе на 31.10.2022 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 стая на Общинска Администрация – гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа.