Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ-1872”, ГРАД БЕРКОВИЦА

Уведомява всички свои членове на основание чл.15, ал.1 от Закона за народните читалища, че
Читалищното настоятелство на НЧ „Иван Вазов-1872“ свиква редовно ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 01.10.2019 г. (вторник) от 18:30 ч. в ДЦ „Камбанка” при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на читалището през 2018/2019 година;
2. Финансов отчет за приходите и разходите;
3. Избор на председател, настоятелство и проверителна комисия;
4. Прием на нови членове;
5. Разни.

Забележка: При липса на кворум събранието ще бъде отложено с един час, след което ще се смята за законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете на читалището, на основание на чл. 15, ал. 1 от Закона за народните читалища.