Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ

Лого Община Берковица

ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0038-C03 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще се проведат церемонии за откриване на следните обекти:
• На 08.08.2023 г. от 18:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22;
• На 09.08.2023 г. от 19:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл. 10 и бл. 11.

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции, сдружения на собствениците и всички участници в строителството да присъстват на церемониите.

Общата стойност на проекта е 1 643 689,73 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 397 136,28 лева и Национално финансиране сума в размер: 246 553,45 лева.
Проектът стартира на 02.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 11.09.2023 г.

Мероприятията са част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г.