Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТИ

Лого Община Берковица

Във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0042-C04 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, ще се проведат церемонии за откриване на следните обекти:
• На 03.08.2023 г. от 18:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Берковица, бул. „Мрамор” № 1, бл. Бор 2;
• На 03.08.2023 г. от 19:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Берковица, жк. „Заряница“, бл.27, бл.28, бл.29 и бл.30;
• На 09.08.2023 г. от 18:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр.Берковица, жк. „Изгрев”, бл.74.

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции, сдружения на собствениците и всички участници в строителството да присъстват на церемониите.

Общата стойност на проекта е 1 652 240,25 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 404 404,21 лева и Национално финансиране сума в размер: 247 836,04 лева.
Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 14.10.2023 г.

Мероприятията са част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и постигнатите резултати от реализацията на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО на ОПРР 2014-2020 г.