Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ Ж.К. “ЗАРЯНИЦА”

Лого Община Берковица

ПОКАНА

На 11 юли 2023 г., от 13:00 часа, пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, ще се проведе официална церемония за откриване на обект “Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32, бл. 33, УПИ І, кв. 1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.3.2, 03928.510.3.3 и 03928.510.3.4“ по проект № BG16RFOP001-2.003-0043 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 4“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0043-C04 и № РД-02-37-80/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на церемонията.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТ
Начален час: 13:00 часа
Място: гр. Берковица, , ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33
12:45 ч. – 13:00 ч. Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците
13:00 ч. – 13:30 ч. Приветствия
13:35 ч. – 13:45 ч. Откриване на обекта
13:45 ч. – 14:00 ч. Кетъринг

Общата стойност на проекта е 1 639 653,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 393 705,66 лева и Национално финансиране сума в размер: 245 948,06 лева.

Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 22.09.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 4”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.