Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ НА ПРОЕКТ № BG16RFOP001-3.002-0042 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА“

00011На 14 юли 2021 год. от 11:00 часа в двора на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, намираща се на адрес: гр.Берковица,  ул. „Калето” № 2, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-3.002-0042 „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-3.002-0042-C01 и № РД-02-37-64/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002  „Подкрепа за Професионалните училища в Република България” се финансират със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции и всички участници в строителството да присъстват на церемонията.

  

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час:               11:00 часа

Място:                         гр. Берковица, ул. „Калето“ № 2

10:45 – 11:00 ч.          Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците

11:00 – 11:15 ч.          Тържествен водосвет

11:15 – 11:35 ч.          Приветствия

11:35 – 11:40 ч.          Първа копка

11:40 – 12:00 ч.          Кетъринг

 

Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер: 194 989,45 лева.

Проектът стартира на 02.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 02.03.2023 г.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.