Обяви

Покана за предоставяне на индикативна оферта за изготвяне на тръжни документации

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

 Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

В тази връзка Община Берковица, като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Продължителност на изпълнение на проекта: 9 месеца.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Берковица, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход.

В тази връзка Община Берковица Ви кани да представите индикативна оферта за изготвяне на тръжни документации за избор на изпълнители за дейностите по проекта:

  • Дейности за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации и провеждане на съпътстващи обучения свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол;
  • Дейности за разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ анализи разходи-ползи) и Разработване на общински планове за развитие 2014-2020`;
  • Дейности за информация и публичност;
  • Дейност за изготвяне на тръжни документации.

Индикативните оферти могат да бъдат изпратени по един от следните начини:

по пощата на адрес: Област Монтана, Община Берковица, град Берковица, площад “Йордан Радичков” 4

по имейл на адрес: ob@berkovitsa.com

по факс: 0953/88405

Краен срок за получаване на оферти – 22 март 2013 г.

 Благодарим Ви предварително за съдействието!

Вашият коментар