Обяви

Покана за представяне на индикативна оферта за разработване на общински план

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

 Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

В тази връзка Община Берковица, като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Продължителност на изпълнение на проекта: 9 месеца.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Берковица, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход.

В тази връзка Община Берковица Ви кани да представите индикативна оферта за следните дейности:

Дейност: Разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания необходими за разработване на общинските планове (например анализи на икономическото и социалното състояние, SWOT анализ, анализи разходи-ползи). 

 Дейност: Разработване на общински планове за развитие 2014-2020

Общинският план за развитие трябва да съдържа:

*анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

* целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

* индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

* индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

*необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

* описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

*програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

* предварителната оценка на плана.

За разработването на документите за стратегическо планиране се извършва предварителна оценка.

* оценка за социално-икономическото им въздействие;

* екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.

 Индикативните оферти могат да бъдат изпратени по един от следните начини:

 – по пощата на адрес: Област Монтана, Община Берковица, град Берковица, площад “Йордан Радичков” 4

по имейл на адрес: ob@berkovitsa.com

по факс: 0953/88405

Краен срок за получаване на оферти – 22 март 2013 г.

 Благодарим Ви предварително за съдействието!

Вашият коментар