Обяви

Покана за представяне на индикативна оферта за дейността информация и публичност

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския социален фонд, обявява нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.

 Процедурата е по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

В тази връзка Община Берковица, като допустим бенефициент ще кандидатства с проектно предложение.

Продължителност на изпълнение на проекта: 9 месеца.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Берковица, следва да представи с проектното предложение индикативна оферта за цената на предвидения в проекта разход.

В тази връзка Община Берковица Ви кани да представите индикативна оферта за дейността информация и публичност:

 1.    Изработване на следните информационни материали:

  • брошури с информация за проекта – по дизайн на изпълнителя в тираж 200 бр. – 100 с целите на проекта и 100 с постигнатите резултати;
  • банери – 2 бр.;
  • информационна табела – 1 бр.;
  • 100 папки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;
  • 100 химикалки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;

2. Организиране на 2 пресконференции – една в началото, за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта, за представяне на резултатите. Пресконференциите трябва да бъдат проведени на територията на община Берковица.

Всички материали трябва да съдържат флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.

 Индикативните оферти могат да бъдат изпратени по един от следните начини:

 – по пощата на адрес: Област Монтана, Община Берковица, град Берковица, площад “Йордан Радичков” 4

по имейл на адрес: ob@berkovitsa.com

по факс: 0953/88405

Краен срок за получаване на оферти – 22 март 2013 г.

 Благодарим Ви предварително за съдействието!

Вашият коментар