Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


П О К А Н А

Община Берковица, в качеството си на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на 24 март 2017г. от 11:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4, „Заседателна зала“, където ще се състои първоначалната пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0087 Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0087-C01 и №РД-02-37-76/14.09.2016г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е на стойност 1 468 065,26 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, като националното финансиране е 220 209,79 лв., а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 247 855,47 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

По време на пресконференцията ще бъдат представени:

  1. Целите на проекта;
  2. Дейностите по проекта;
  3. Екипа за управление на проекта;
  4. Очаквани резултати от изпълнението на проекта;

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Лице за контакт:
инж. Анелия Димитрова – Ръководител на проекта
тел: 0953 89116,
e-mail: dimitrova.a@berkovitsa.com

–––––––––––––––––– www. eufunds.bg ––––––––––––––––––-
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.