Актуални Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ


Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 BG16RFOP001-8.003-0008-C01/30.09.2016 г.

 Проект  „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“ 

ПОКАНА

На 24 март 2017 год. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Берковица ще се състои пресконференция за стартиране изпълнението на проект № BG16RFOP001-8.003-0008 „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-8.003-0008-C01 и №РД-02-37-162/30.09.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР”  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     

Общата стойност на проекта 33 995.07 лв., финансирани със средства от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които европейското финансиране е в размер на 28 895.82 лева, а национално съфинансиране възлиза на 5 099.25 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца.

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на стартиращата пресконференция.   Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност по проекта и на него ще бъдат представени:

  1. Целите на проекта;
  2. Дейностите по проекта;
  3. Екип за управление на проекта;
  4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта.

За контакти:
Ася Велиславова- Ръководител на проекта
тел.0953 88410, e-mail velislavova.a@berkovitsa.com

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––-

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на административния капацитет в Община Берковица“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.