Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG16RFOP001-2.003-0042-C01

ПРОЕКТ: „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“

Бенефициент: Община Берковица

П О К А Н А

На 17 септември 2021 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица,  пл. „Йордан Радичков” № 4, „Заседателна зала“ ще се състои пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор  BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0042-C01 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 1 499 999,38 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер:     1 274 999,47 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 999,91 лева.

В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на стартиращата пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат представени:

         1. Целите на проекта;

         2. Дейностите по проекта;

         3. Екип за управление на проекта;

         4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта;

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Стартиращата пресконференция ще се проведе при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания.

За контакти:

Инж. Мая Горанова – Ръководител на проекта

тел.0953 89145, email goranova.m@berkovitsa.com

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.