Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Лого - Община Берковица

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP001-2.003-0038-C02/02.09.2020 г.
ПРОЕКТ
„Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ Бенефициент – Община Берковица

ПОКАНА

На 7 юли 2022 год. от 11:00 часа в административната сграда на Община Берковица, намираща се на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, „Заседателна зала“ ще се състои пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер от ИСУН BG16RFOP001-2.003-0038-C02 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 1 499 408,70 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 497.39 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 911.31 лева.
В тази връзка Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на стартиращата пресконференция.
На пресконференцията ще бъдат представени:
1. Целите на проекта;
2. Дейностите по проекта;
3. Екип за управление на проекта;
4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта.
Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.
За контакти:
Инж. Мая Горанова – Ръководител на проекта
тел.0953 89145, e-mail: goranova.m@berkovitsa.com

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.