Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Лого - Община Берковица

Община Берковица е водещ партньор по проект „Повишаване на ефективността на общинската здравна помощ в граничния регион Берковица – Бъйлещ (HEALTHEFF)“, код на проекта 16.5.2.019/ROBG 259, съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата INTERREG V-A Румъния-България. Партньор по проекта от румънска страна е община Бъйлещ.
В изпълнение на дейностите по проекта на 04 август 2022 г. от 10:00 ч. ще се проведе съвместна заключителна пресконференция в сградата на Общинска администрация – Берковица, Заседателна зала – ет. 1.
По време на крайната (финалната) пресконференция ще бъдат представени постигнатите резултати в следствие на изпълнението на проекта. Ще се предоставят подробности за бенефициентите – партньори по проекта, целите, изпълнените дейности, резултатите и използвания бюджет.
В събитието ще участват представители на местната власт на двете партньорски общини Берковица и Бъйлещ, екипите на проекта от България и Румъния, представители на „МБАЛ Берковица“ ЕООД и общинска болница „Проф. Д-р Иринел Попеску” Бъйлещ, общинска администрация Берковица и Бъйлещ, журналисти и представители на целевата група по проекта.
В тази връзка най-учтиво Ви каним да вземете участие в работата на крайната пресконференция.