Актуални Новини, Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявление за подпомагане по мярка 321

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР” обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на МИГ.

Цел на Мярката

  • Да се подобри достъпът на населението до културни,   спортни и свързани със свободното време и
    отдиха услуги;
  • Да се подобри достъпът на населението до социални услуги;
  • Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии.

Пълното съдържание на ПОКАНАТА.

Вашият коментар