Актуални Новини, Новини, Обяви

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка 312

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР” обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Стратегия за местно развитие на МИГ.

Цел на Мярката

  • Насърчаване    на   растежа   и    създаване    на    нови   работни    места    в    микропредприятия    за
    неземеделски дейности в селските райони;
  • Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
  • Насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони;

Пълното съдържание на ПОКАНАТА.

Вашият коментар