Актуални Новини, Новини

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

Цели на мярката:

1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2.Подобряване условията за живот на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез  подобряване  на  достъпа  до  качествена  водоснабдителна  и  канализационна инфраструктура;

3.Подобряване достъпа на населението от територията на МИГ Берковица и Годеч до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4.Подобряване достъпа на населението от теритарията на МИГ Берковица и Годеч до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

5.     Подобряване    достъпа   до    услуги,    свързани    с    информационните    и комуникационните технологии.

Цялото съдържание на поканата може да видите ТУК.

Вашият коментар