Новини

ПОКАНА за прием на заявления за подпомагане по мярка 121

ФОНДАЦИЯ „МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН – МИДЖУР” обявява първа покана за прием на заявления за подпомагане чрез открита процедура за кандидатстване по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Стратегия за местно развитие на МИГ.

Цел на Мярката

 • Подобряване конкурентоспособността на земеделието в МИГ „Западна Стара планина – Копрен
  Миджур” чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и
  насърчаване въвеждането на нови технически решения;
 • Подобряване   цялостната   дейност   и   конкурентоспособност   на   земеделските   стопанства   чрез
  модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии,
  допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;
 •  Подобряване опазването на околната среда;
 • Спазване  стандартите  на Общността и подобряване  условията в  земеделските  стопанства по
  отношение сигурност и безопасни условия на труд, хигиена и хуманно отношение към животните.

Пълното съдържание на ПОКАНАТА може да видите ТУК.

Вашият коментар