Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020

 

BERKOVITSA-1ПОКАНА

  На основание чл.84, ал.6 от Закона за Публичните финанси и чл.29, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица.

Каня гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на Проекта на бюджет на Община Берковица за 2020 година, което ще се проведе на 22.01.2020 г. (сряда) от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Берковица.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Берковица.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет 2020 г. може да се правят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА