Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

На 30.03.2022 година (сряда), от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, на основание чл. 84 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Берковица, кани присъствено общински съветници, жители на община Берковица, представители на бизнеса и неправителствени организации, второстепенни разпоредители с бюджет, читалищни настоятелства, представители на спорта и всички заинтересовани лица на


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА


Материали за проекта на Бюджет 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Берковица www.berkovitsa.bg.
Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се предоставят в Центъра за административно обслужване на гражданите (ЦАО) в сградата на Общинска администрация – партер или на e-mail: ob@berkovitsa.com до датата на публичното обсъждане.