Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. “ИЗГРЕВ” В БЕРКОВИЦА

Лого - Община Берковица

ПОКАНА

На 31 август 2022 година от 11:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 9, бл. 10 и бл. 11 ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.003-0038 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 2“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0038-C02 и № РД-02-37-63/02.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на церемонията.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“
Начален час: 11:00 часа
Място: гр. Берковица, ж.к. Изгрев, бл. 9, бл. 10 и бл. 11
10:45 – 11:00 ч. Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците
11:00 – 11:15 ч. Тържествен водосвет
11:15 – 11:35 ч. Приветствия
11:35 – 11:40 ч. Първа копка
11:40 – 12:00 ч. Кетъринг

Общата стойност на проекта е 1 499 408,70 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 497.39 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 911.31 лева.

Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 11.09.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица – етап 2”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.