Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В Ж.К. „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

Лого - Община Берковица

ПОКАНА

На 12 септември 2022 г. от 11:00 часа пред многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30 ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект № BG16RFOP001-2.003-0042 „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН № BG16RFOP001-2.003-0042-C02 и № РД-02-37-79/09.09.2020 г. на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. по процедура на подбор BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Общинска администрация – Берковица кани всички заинтересовани страни- медии, граждани, институции да присъстват на церемонията.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПЪРВА КОПКА
Начален час: 11:00 часа
Място:
гр. Берковица, ж.к. Заряница, бл. 27, бл. 28, бл. 29 и бл. 30
10:45 – 11:00 ч. Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците
11:00 – 11:15 ч. Тържествен водосвет
11:15 – 11:35 ч. Приветствия
11:35 – 11:40 ч. Първа копка
11:40 – 12:00 ч. Кетъринг

Общата стойност на проекта е 1 499 999,38 лева финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., от които от ЕФРР сума в размер: 1 274 999,47 лева и Национално финансиране сума в размер: 224 999,91 лева.
Проектът стартира на 09.09.2020 г. и се предвижда да приключи на 14.06.2023 г.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване енергийната ефективност на сгради в гр. Берковица – етап 3“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.