Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
„MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН”


ПОКАНА
за
провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 25.06.2024 г. от 14:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Годеч, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1)	Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2023 г.;
2)	Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г.

От 13.06.2024 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 17 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.