Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И 2 БРОЯ ПОДВИЖНИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /ПСИК/ ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

пл. „Йордан Радичков” №4, 3500 гр. Берковица, обл. Монтана, тел: 0953/88404, факс 0953/88405

 

 

 

 

П О К А Н А

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА:

 

ПП“ГЕРБ“              

Г-Н ГРОЗДАН ГЕНОВ

                                     

КОАЛИЦИЯ“БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“    

Г-Н АНГЕЛ АНГЕЛОВ

 

ПП “ДПС“  

ДОБРОМИР ЙОЦОВ

                                                            

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ  –  НФСБ, АТАКА и ВМРО“

НФСБ – Г-Н ПЕТКО ПАЧЕВ

АТАКА – Г-ЖА ГАЛЯ  ПЕТРОВА

ВМРО – Г-Н СОФРОНИ ЗАХАРИЕВ

                                   

ПП „ВОЛЯ”            

Г-ЖА ЛИЛИЯ КАМЕНОВА

                                    

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

„ ДА БЪЛГАРИЯ“ и КП

гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 12-14, ет. 2, ап. 7

ДСБ

Гр. София,
бул. „Витоша“ № 18

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 04.04.2021 година на основание чл. 91 ал.1 от Изборния кодекс  и съгласно Решение № 2062-НС от 16.02.2021г. на ЦИК, Ви каня да участвате в консултации за назначаване съставите на секционните  избирателни комисии и 2 броя подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ за община Берковица.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021г. /понеделник/ от 11,00 часа в Заседателната зала на първи етаж на Общинска администрация – Берковица /стаята на съветника/.

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или

коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Изборния кодекс чл. 91

ал.4 и ал.5 и решение №2062-НС от 16.02.2021г.  на ЦИК, а именно:

При консултациите партиите и коалициите следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

ДИМИТРАНКА  КАМЕНОВА /П/

Кмет на Община Берковица