Актуални Новини, Новини

ПОКАНА за участие в начална пресконференция по запознаване с Проект „Ефективна и пълноценна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”

           

На 25.10.2012 г.. ( четвъртък ) от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация град Берковица ще се проведе началната пресконференция по Проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”,  с Бенефициент – Община Берковица и Партньор – Обществен съвет по образованието, гр. Берковица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката.

          Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Стойността на проекта е17 942 лв. , срок за изпълнение: 10 месеца – до 31.06.2013 г.

Проекта има за цел създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства. Основният проблем, който се решава от проекта, е осигуряване присъствието на децата от отдалечения ромски квартал «Раковица» в приемните детски градини на гр. Берковица. Чрез основните групи дейности: “Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържането на децата в детските градини”; “Работа с родители”; “Работа в общността” и “Осигуряване на информираност и публичност по проекта” ще се апробира иновативен подход за информиране и мотивиране на родителите за промяна и утвърждаване на позитивно отношение и поведение в посока присъствие на децата им в приемните детски градини и пълноценно участие в образователните и възпитателни процеси.

Вашият коментар