Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

В изпълнение на Административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. по проектно предложение „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“, имаме удоволствието да ВИ поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман. Събитието ще се проведе на 26.06.2023 г. от 15:30 часа в Заседателна зала на Община Берковица при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
 2. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман”;
 3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман”;

Всички желаещи е необходимо в срок до 22 юни 2023 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да се запознаят със следните материали:

 • Условия за допустимост на МИГ, съгласно Указания на УО на ПРСР;
 • Проект на Устав на Сдружение “Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман”;
 • Декларация за самоопределяне /за физическите лица/.

Приложения към публикацията:

 1. Проект на Устав;
 2. Заявление учредител;
 3. Изисквания към нов МИГ;
 4. Декларация учредител-ФЛ;
 5. Декларация членство II.