Актуални Новини

ПОКАНА

EFRR_logoОбщина Берковица кани домоуправителите и всички заинтересовани лица да присъстват на информационен ден във 7087връзка с енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, който ще се състои на 18.01.2016 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска Администрация Берковица.

 Критерии за допустимост на сградите

Допустими за енергийно обновяване са:

  • еднофамилни жилищни сгради на социално слаби собственици, получаващи социални помощи за отопление за текущия/последния отоплителен сезон, които са масивни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. в Община Берковица;
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в Община Берковица, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в Община Берковица, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

 

Какво да направите, за да получите помощ за саниране:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците;

Вземане на решение за обновяване на сградата. Задължително е всички собственици да дадат съгласие;

Сдружението на собствениците подава заявление пред общината

Общината приема и оценява документите на Сдружението на собствениците;

При одобрение на сградата се сключва споразумение между Общината и Сдружението на собствениците.

 

Какви са етапите до започване на санирането:

Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;

Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;

Строителен и авторски надзор.

 

Какви дейност включва програмата за енергийна ефективност:

Дейности по конструктивно укрепване на сградата;

Мерки за енергийна ефективност:

–  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за  топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,

– изграждане на инсталации за ВЕИ – соларни панели,

– ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.

 

За допълнителна информация може да се консултирате с експерта, отговарящ за Програмата: инж. Мая Горанова, стая 209 на ОбА – Берковица или тел: 0953/ 89 129