Актуални Новини

ПОКАНА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи във връзка с   подготовка на проектни предложения по мярка  19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“

Срещите ще се проведат:

  • в гр. Годеч: дата: 22.11.2017 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на бивш Синдикален дом, ул. Република № 1;
  • в гр. Берковица: дата: 23.11.2017 г., час 11:00 часа; място: Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков № 1;

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!